Ako sa cichlidy pomenúvajú

Podskupina článků pojednávající o rybách, chovu, odchovu a jiné!

Moderátor: Team AkvaMalawi

HODNOCENÍ ČLÁNKU

Můžete označit 1 možnost

 
 
Zobrazit výsledky

Ako sa cichlidy pomenúvajú

Příspěvekod Marc Elieson » 17 srp 2006, 18:47

Ako sa cichlidy pomenúvajú


Tento článok pojednáva o charakteristických črtách cichlíd, o ich klasifikácii, o výbere ich názvov a krátko o výslovnosti ich názvov.


ČO SÚ CICHLIDY:

Ešte predtým, ako budeme hovori? o spôsobe prideľovania mien cichlidám, je potrebné vysvetli?, čo cichlida vlastne je. Cichlida (vyslovujeme „sick-lid“ 1) je ryba patriaca do čeľade Cichlidae (cichlidy), ktorá (čeľaď) zahŕňa vyše 85 rodov a viac ako 1500 rôznych druhov. Táto skupina je taká početná, že v podstate tvorí 5% počtu všetkých druhov stavovcov! Dalo by sa povedať, že cichlidy sú sladkovodné, ostriežovité ryby s bočne splošteným telom, chrbtovou a análnou plutvou s tvrdými lúčmi, jednou nozdrou na každej strane, delenou bočnou čiarou, a chýbajúcou podočnicovou kos?ou 2). Cichlidy patria do toho istého radu ako ostrieže, Perciformes (ostriežotvaré).

Ako už bolo spomenuté, všetky cichlidy sú sladkovodné ryby a vyskytujú sa na veľa miestach na svete. V Amerike sa vyskytujú od stredného Texasu až po Argentínu. Nachádzame ich aj v jazerách východoafrickej priekopovej prepadliny, jazere Victoria a okolitých riekach, aj v niektorých častiach stredného východu. Taktiež ich možno nájs? v pobrežných oblastiach Indie a na ostrovoch Madagaskar, Srí Lanka a v západnej Indii.

Aj keď veľa chovateľov-začiatočníkov skôr inklinuje k cichlidám nového sveta (napr. skaláre, cichlidy pávie (Astronotus ocellatus), cichlazomy perle?ové (Cichlasoma octofasciatum), terčovce, ramirézky (Microgeophagus ramirezi), väčšina cichlíd žije v afrických priekopových jazerách Tanganika a Malawi a riekach, mokradiach a jazerách Viktórijskej panvy.


CICHLIDY Z HĽADISKA EVOLÚCIE:

Cichlidy tvoria nerozvetvenú skupinu, inými slovami, pochádzajú z jediného spoločného predka. Predpokladá sa, že tento predok sa z mora pres?ahoval do brakických vôd kontinentu Gondwana (bývalý južný superkontinent) ešte pred jeho rozdelením pred vyše 150 milión rokmi. Časom tieto brakické vody prešli samostatným vývojom až po dosiahnutie súčastného sladkovodného stavu. A práve v týchto vodách sa z prehistorického predka obývajúceho pôvodne slanú vodu vyvinulo viac ako 1500 rôznych druhov cichlíd.

Cichlidy boli v zmysle evolúcie veľmi úspešné a prejavili sa veľkou rôznorodos?ou v rozmeroch, sfarbení a obývanom prostredí. Viacero druhov cichlíd si vyvinulo jedinečné a špecializované formy správania, obzvláš? pokiaľ ide o spôsob obživy a rozmnožovanie. Napríklad viaceré druhy sú predátormi, kým iné sa živia rastlinnou potravou, či hmyzom. Ďalšie sa živia šupinami iných cichlíd, kradnú vajíčka rovno z tlamiek nosiacich samíc, prípadne oškrabávajú riasy zo skál alebo rastlín.

Tieto rozličné spôsoby obživy, preferovanie rôznych biotopov, rôzne sfarbenie (v spojení s ďalšími vnútornými a vonkajšími telesnými znakmi) pomáhajú bádateľom v ich snahe o kategorizáciu cichlíd do rodov a druhov. Avšak v konečnom dôsledku sú cichlidy klasifikované podľa ich vz?ahu k spoločnému predkovi (fylogenetika). V žiadnom prípade nejde o jednoduchú úlohu. "Avšak v súčastnosti ešte stále chápeme len malú čas? fylogenetických vz?ahov medzi týmito rybami a tak ich klasifikácia zostáva viacmenej intuitívna. ... Podľa niektorých odhadov je napríklad vedecky popísaná a pomenovaná len asi polovica druhov žijúcich v jazere Malawi, a to ešte bez úplého pochopenia vz?ahov z hľadiska fylogenetiky." 3)


KLASIFIKÁCIA CICHLÍD:

Prvotné vedecké popisy afrických cichlíd pochádzajú asi z práce britského ichtyológa C. Tate Regana z roku 1922, ktorý rozdelil vtedy známych 84 druhov z jazera Malawi do 15 rodov. Odvtedy už vedci vďaka rozrastajúcim sa poznatkom o príbuzenských vz?ahoch, morfologických a ekologických podobnostiach a rozdieloch objavili a pokúsili sa popísať tisícky iných druhov cichlíd zaradených do viacero rodov. Tento proces udržiaval taxonómiu cichlíd v neustálom pohybe, dôsledkom čoho dochádzalo k zmenám v klasifikácii, ako premenovávanie už raz popísaných druhov, preraďovanie do iných rodov, či zakladanie nových - všetko vedúce k neprehľadnému množstvu latinských názvov. Toto ma privádza k ďalšiemu bodu - k názvom.
V polovici osemnásteho storočia vypracoval švédsky vedec a lekár menom Carl von Linné systém klasifikácie všetkých živých tvorov : Systema Naturae (tzn. Prírodný Systém). V snahe o vytvorenie univerzálneho systému klasifikácie, vybral von Linné ako jazyk, v ktorom by mali by? subjekty kategorizované, latinčinu. Latinčina bola všeobecne akceptovaná ako jazyk vzdelancov, vedcov a histórie aj napriek tomu, že už bola mŕtvym jazykom. V súlade so svojim systémom si von Linné polatinčil meno na Linnaeus. Tento počin bol predzves?ou toho, čo nasledovalo - mnoho takzvaných “latinských” názvov v skutočnosti nebolo latinských, ale prepožičaných z iných jazykov (prevažne gréčtiny). Tieto prevzaté slová boli polatinčené pridávaním latinských prípon. Podobne ako u väčšiny kategorizovaných živých tvorov, sa táto hybridizácia latinčiny a gréčtiny (alebo angličtiny, nemčiny, či iných jazykov) za účelom vytvárania mien rodov a druhov vyskytuje v istom meradle aj v rámci čeľade Cichlidae.


VOĽBA NÁZVU:

V počiatkoch objavovania cichlíd a ich pomenúvania často neboli rozdiely medzi čeľaďami dostatočne dobre chápané a tak o výbere názvu rozhodovala vonkajšia podobnos? novoobjaveného rodu s už existujúcim dobre známym rodom (aj napriek tomu, že pochádzal z nepríbuznej čeľade). Treba poznamenať, že sa tak ešte stále deje. Vezmime si napríklad príponu -chromis, ktorá je súčas?ou názvov viacerých rodov (napr. Champsochromis, Labidochromis, Haplochromis, atď.). Často sa prípona -chromis používa odvolávajúc sa na blízkych príbuzných, v slanej vode žijúcich príslušníkov rodu Chromis 4). Niektorí vedci, v snahe o praktickejší význam názvov, používajú príponu -chromis pre jej základný význam v gréčtine, kde znamená „farebný“ alebo „pestrý“.

Tak tomu určite bolo pri názve rodu Haplochromis, čo znamená „jednofarebný“. Viaceré haplochromidné druhy exportované z jazera Malawi pred rokom 1970 boli totiž veľké jednofarebné predátory. Ani netreba spomínať, že taxonómovia klasifikujúci tieto ryby mali k dispozícii mesiace až roky mŕtve zakonzervované a vyblednuté exempláre. Dimidiochromis je toho príkladom, bol tak pomenovaný pre horizontálnu čiaru po bokoch.

Popri koreni chromis sa na popis rôznych druhov často používa aj ďalší latinský -tropheus, čo v preklade znamená „skrmujúci“. Pokiaľ viem, všetky odvodeniny od -tropheus boli vytvorené v súvislosti, či už priamej, alebo nepriamej, s tanganickým rodom Tropheus. Rod Tropheus bol pomenovaný podľa špecializovaného ozubenia tlamky, ktoré bolo evidentne prispôsobené špecifickému spôsobu obživy. Následne prišiel názov malawského rodu Pseudotropheus (čo znamená „nepravý Tropheus“), ktorý pripomína rod Tropheus, ale pochádza z iného jazera. Neskôr bol podobne popísaný Labeotropheus, pretože jeho vzhľad bol trochu ako kombinácia Tropheus-a a mrenky Labeo.

Ďalšia podobná zloženina, Iodotropheus, vznikla v roku 1972. V tomto prípade, Oliver a Loiselle v skutočnosti nemali v úmysle prirovnávať „Hrdzavú cichlidu“ s Tropheus-mi, ale skôr len podčiarknu? jeho podobnos? s ostatnými Malawi -tropheus rodmi, ktoré sa takto stali pevne stanovenou skupinou rodov, pričom Iodo-, z gréckeho „iodes“, ako jód, môže označovať aj farbu železnej hrdze, aj levanduľovú modrú - Hrdzavky ich majú obe. 5)

Kým názvy rodov zvyknú bý? vyberané starostlivo, neplatí to vždy aj o názvoch druhov. Druhy je možné nazvať podľa rôznych vecí, nevynímajúc objaviteľa, objaviteľovho priateľa, podľa pre rybu charakteristickej a jedinečnej črty, alebo lokality v rámci jazera. Poďme sa pozrie? na pár príkladov.

Aulonocara baenschi bola pomenovaná podľa Dr. Ulricha Baenscha, zakladateľa TetraWerke – nemeckej spoločnosti na výrobu krmív pre ryby a akvaristických potrieb; Pseudotropheus demasoni bol pomenovaný podľa Laifa DeMasona, známeho importéra rýb; Labeotropheus trewavasae bol pomenovaný podľa Ethelwynna Trewavasa, ktorý významnou mierou prispieval k nášmu porozumeniu cichlidám jazera Malawi v období medzi rokom 1931 až po 80-te roky. A nakoniec Nimbochromis livingstonii:

Viackrát som počul názor, že N. livingstonii bol pomenovaný podľa jeho jedinečnej techniky lovu. Pri love sa táto ryba ponorí až ku dnu, prevažne v skalnatých oblastiach, kde zostane nehybne ležať. Malé, nič netušiace ryby k nemu pri?ahuje nádej na ľahko dostupné jedlo v podobe mŕtvej ryby až po okamih, kedy sa samé stávajú ľahkou koris?ou. Ale nie, N. livingstonii neznamená „žijúci kameň“ (z angl. „living stone“), aj keď tak pôsobí pri hre na mŕtveho v skalnatých oblastiach jazera Malawi. N. livinstonii bol pomenovaný podľa jeho objaviteľa, Dr. Livingstona.

Trochu mätúce je meno „Electric Yellow“ (ide o paradox). Tento variant, dnes tak populárny, bol objavený len nedávno (asi pred 15-timi rokmi).

Druh L. caeruleus bol však poprvýkrát identifikovaný už v roku 1956 Fryerom. Popísal túto rybu ako bežne bielo sfarbenú s čiernym pásom na chrbtovej plutve, prípadne bledomodrú u páriacich sa samcov. Práve z tohto dôvodu bol tento druh pomenovaný caeruleus (čo v latinčine znamená „modrý“). Vyzerá to tak, že "Electric Yellow" je len lokálne sa vyskytujúca žltá forma druhu L. caeruleus, v oblasti Mbowe Island a Lion's Cove. Je taktiež možné, že táto forma bude preklasifikovaná na samostatný druh, oddelený od častejšie sa vyskytujúcich modrých a bielych variant.

Popri pomenúvaní druhov podľa niekoho, alebo podľa nejakej výraznej črty, existuje množstvo farebných variant v rámci každého druhu, a hoci niektoré sú viac príbuzné ako iné, veľa z nich ešte nebolo formálne popísaných a teda treba ešte rozhodnú?, či ide naozaj len o farebné odchýlky, alebo o samostatné druhy. Tieto rozličné farebné varianty bývajú spravidla pomenované podľa miesta výskytu (napr., Lions Cove, Likoma Island, Otter Point, Nkhata Bay, atď.). Ide napríklad o Labidochromis sp. "Hongi Island" a Cynotilapia sp. "Mbamba".

Ešte treba urobi? pár poznámok, bez vysvetlenia ktorých, môžu by? niektoré názvy nedešifrovateľné. Pri pomenúvaní cichlíd, ak existuje nejaká pochybnos? o identite niektorého druhu, dáva sa pred meno druhu označenie „cf.“ (bez úvodzoviek) = confer, čo znamená porovnať (s niečim)). Táto skratka naznačuje, že druh je buď blízky príbuzný k takto uvedenému druhu, alebo by mal by? s ním porovnaný. Ak je rodové meno v úvodzovkách, znamená to, že druh bude pravdepodobne zaradený do novovytvoreného rodu na základe ďalších vedeckých analýz.


VÝSLOVNOS?:

Dostávame sa k snáď najpraktickejšej časti tohto, už aj tak dos? dlhého článku, a síce k výslovnosti spomínaných názvov. Teší ma váš záujem. Začnime najskôr s príponami. Najčastejšie sa vyskytujúcimi koncovkami sú -ae and -i (resp. -ii). V prípade, že je ryba pomenovaná podľa ženského rodu, koncovka je -ae, ak podľa mužského, koncovka je -i (príp. -ii). Koncovka -ae sa vyslovuje ako „ee“ a koncovka „-i“ sa vyslovuje ako „eye“. Ďalšou vecou, ktorú treba urobi? v prípade, že ryba bola pomenovaná podľa človeka, je zisti? výslovnos? jeho mena v jazyku, z ktorého pochádza, a následne pridať latinskú koncovku. Takže napríklad jacobfreibergi by sa vyslovovalo ako "yacob-fryberg-eye", demasoni by sa vyslovovalo ako "dee-mason-eye" a saulosi ako "sau-lôs-eye".

Pre mená rodov a druhov, ktoré neboli pomenované podľa ľudí, platia pravidlá z nasledovnej stránky. 6)

1) všetky ukážky a pravidlá výslovnosti v tomto článku platia pre angličtinu a sú ponechané v pôvodnej forme. Výslovnos? latinských názvov platnú pre slovenčinu (zrejme aj češtinu – musia posúdi? kompetentní) v dostatočnej miere ozrejmuje tento článek

2) neviem, či toto je správny preklad slovného spojenia 'subocular shelf'. Nie som zbehlý v anatómii, ale podľa toho, čo som sa dočítal, je 'subocular shelf' dovnútra prehnutá kostená doštička pod okom – akési očné lôžko (očná jamka ?)

3) Oliver, How are Malawi Cichlids Classified?

4) v pôvodnom texte je použitý anglický názov „damselfish“, našiel som k tomu ale len český preklad - sapíni, slovenský som nenašiel

5) Oliver, M.K., and P.V. Loiselle. 1972. A new genus and species of cichlid of the mbuna group (Pisces: Cichlidae) from Lake Malawi. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 85: 309-320.

6) odkaz na pôvodnej stránke je nefunkčný, pre záujemcov uvádzam napr. tento odkaz


Autor: Marc Elieson © Cichlid-Forum.com
Překlad: bbfh
Zdroj: http://www.cichlid-forum.com/articles/n ... chlids.php
Marc Elieson
zahraniční VIP
 
Příspěvky: 32
Registrován: 14 črc 2006, 16:17

Zpět na O rybách

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron